Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
HOW2 SOLUTIONS is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door HOW2 SOLUTIONS van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door HOW2 SOLUTIONS. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan HOW2 SOLUTIONS.

Artikel 2: Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 3: Prijzen
Prijzen welke door HOW2 SOLUTIONS in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door HOW2 SOLUTIONS meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
De door HOW2 SOLUTIONS opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan HOW2 SOLUTIONS en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 31 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft HOW2 SOLUTIONS tevens het recht om een administratiekost van 7 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten zullen worden gedragen door de klant.

Bij het achterwege blijven van betalingen is HOW2 SOLUTIONS gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Indien het hosting betreft is HOW2 SOLUTIONS gerechtigd de website per direct te verwijderen of onbeschikbaar te stellen. Indien het domeinnamen betreft is HOW2 SOLUTIONS gerechtigd de registratie ervan niet te verlengen of meteen op te zeggen. HOW2 SOLUTIONS kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving en verlies van klanten.

Artikel 5: Levering van software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door HOW2 SOLUTIONS voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door HOW2 SOLUTIONS wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van HOW2 SOLUTIONS leiden. Geen enkele overeenkomst met HOW2 SOLUTIONS brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. HOW2 SOLUTIONS of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen
De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van HOW2 SOLUTIONS op https://how2.be, en verklaart dat HOW2 SOLUTIONS hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

HOW2 SOLUTIONS draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.

De klant zal HOW2 SOLUTIONS telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik
De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van HOW2 SOLUTIONS of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door HOW2 SOLUTIONS. Op eerste verzoek van HOW2 SOLUTIONS zal de klant HOW2 SOLUTIONS hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen HOW2 SOLUTIONS die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door HOW2 SOLUTIONS ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van HOW2 SOLUTIONS alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van HOW2 SOLUTIONS te claimen. Zo laat HOW2 SOLUTIONS bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van HOW2 SOLUTIONS activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 8: Activiteit van webhosting
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via haar website https://how2.be, alsook tijdens het bestelproces.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
In geen geval is HOW2 SOLUTIONS aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. HOW2 SOLUTIONS kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het HOW2 SOLUTIONS netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van HOW2 SOLUTIONS. HOW2 SOLUTIONS zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de HOW2 SOLUTIONS gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van HOW2 SOLUTIONS volgens of in verband met een met de HOW2 SOLUTIONS gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 10: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens
HOW2 SOLUTIONS verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de klant en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het aanbieden van de door de klant gekozen product. HOW2 SOLUTIONS kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten. De klant heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HOW2 SOLUTIONS en de privacyrechten van de klant, is beschikbaar in het privacybeleid van HOW2 SOLUTIONS op haar website https://how2.be/nl/legal/privacy/.

De klant moet HOW2 SOLUTIONS onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beƫindiging van de overeenkomst.

Artikel 11: Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met HOW2 SOLUTIONS voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van HOW2 SOLUTIONS. Indien een bepaling van een met HOW2 SOLUTIONS gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met HOW2 SOLUTIONS is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met HOW2 SOLUTIONS zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Dendermonde.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen HOW2 SOLUTIONS en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij HOW2 SOLUTIONS of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOW2 SOLUTIONS de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van HOW2 SOLUTIONS of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

HOW2 SOLUTIONS staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door HOW2 SOLUTIONS geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Domeinnaam beschikbaar?

Alle extensies weergeven